Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

trang trại thông minh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Dương Hồng Sơn

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Dương Trọng Phú

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Thiều thy Ngọc

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: ko có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: ko cos

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

xây dựng nông trại thông minh

nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Khu vực bình chọn