Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Thành phố trong mắt em

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Võ Lê Thục Anh

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Võ Như Nhật Anh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Võ Như Hải

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Lê Thanh Trà

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Nguyễn Thị Minh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Em làm bài dự thi này với mục đích thể hiện mong muốn về một thành phố xanh trong tương lai. Em mong rằng sau này mô hình của mình sẽ được thực hiện.

Khu vực bình chọn