Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Nông trại xanh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Cao Chí Thiện

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Lê Ngọc Gia Hân

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Lê Thị Huyền Trang

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Trần Huỳnh Mỹ Uyên

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Lê Thị Huyền Trang

Mô tả bài dự thi

Nông Trại Xanh

Khu vực bình chọn