Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Nông trại xanh

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Lê Gia Huy

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Bảo Giang Tây

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Võ Tuấn Hòa

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Ngọc An

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Võ Tuấn Hòa

Mô tả bài dự thi

Giới thiệu về Nông trại xanh

Khu vực bình chọn