Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Nông trại thông minh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Văn Ngọc Hân

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Đăng Huy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Văn A

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Lê Nguyễn Anh Quốc

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Lê Văn B

Mô tả bài dự thi

Khu vực bình chọn