Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Nhóm Biệt đội xanh

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Vũ Đức Anh

Tên phụ huynh: Vũ Lâm Trang

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Sỹ Minh

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Tạ Gia Bách

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Tạ Hoài Hạnh

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Tạ Gia Bách

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Tạ Hoài Hạnh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Sản phẩm dự thi Minecraft Hackathon 2021 với chủ đề Green Earth

Nhóm tham gia: Biệt đội xanh

Bao gồm 2 thành viên:

1.Vũ Nguyễn Đức Anh

2. Tạ Gia Bách

Bảng tham gia: Bảng tiểu học (A)

Khu vực bình chọn