Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Khu vườn xanh

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Quốc Hoài Thương

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Ngũ Thành Thu Thương

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Huỳnh An Nhi

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Gia Như

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Huỳnh An Nhi

Mô tả bài dự thi

Khu vườn xanh

Khu vực bình chọn