Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Hành tinh xanh – Sản phẩm sạch

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Trọng Tín

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Bảo Đạt

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Dương Thị Hồng Tâm

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Bảo Khang

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Trần Phương Bình

Mô tả bài dự thi

Sản phẩm dự thi có tên là Hành tinh xanh – Nông sản sạch, với ý nghĩa trồng và sử
dụng nông sản sạch để đảm bào an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, với các
máy móc hiện đại. Các sản phẩm được trồng thủ công nhưng khi thu hoạch sẽ được thu
hoạch tự động bằng máy.

Khu vực bình chọn