Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

HÀNH TINH XANH CỦA AWESOME KNIGHTS

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Tên phụ huynh: NGUYỄN LỆ MAI

Giáo viên hướng dẫn: TRẦN ĐẶNG MINH THƯ

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: TRẦN ANH DUY

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: NGUYỄN TUỆ LÂM

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: TRẦN QUỐC THÁI

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Bài dự thi với chủ đề Hành tinh xanh – Green Earth
Nội dung bài dự thi bao gồm:
– Ý tưởng dự thi.

– Trình bày sản phẩm (các sản phẩm liên quan đến chủ đề Hành tinh xanh, các công trình bảo vệ môi trường).

– Tổng kết.

Khu vực bình chọn