Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Best one

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Đức Thuận

Tên phụ huynh: Trần Thị Minh Huệ

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Ngọc Hùng

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Phan Hà Chí Minh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Thanh Hà

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Đỗ Ngọc Hùng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Đỗ Quang Mạnh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Thành phố mang chủ đề hành tinh xanh với các ý tưởng giải quyết các vấn đề thực tế Và mong rằng sau sản phẩm này, mỗi chúng ta sẽ có thêm sự hứng thú với những môi trường xanh, có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh ta vì sau cùng giải pháp triệt để nhất để tạo ra mội môi trường tốt đẹp là mọi người đều phải có ý thức bảo vệ và  giữ gìn.

Con xin cảm ơn.

Khu vực bình chọn