Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Best One

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Đức Thuận

Tên phụ huynh: Trần Thị Minh Huệ

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Ngọc Hùng

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Phan Hà Chí Minh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Thanh Hà

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Đỗ Ngọc Hùng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Đỗ Quang Mạnh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Map Best One có chủ đề về Hành Tinh Xanh

Khu vực bình chọn