ĐĂNG KÍ THAM GIA MINECRAFT HACKATHON

Thời hạn đăng kí tham gia và nộp sản phẩm dự thi từ ngày 01/01/2021.

Hiện tại, các Đội nhóm có thể chuẩn bị, xây dựng sản phẩm tham gia dự thi.